Algemene verkoops-, verhuur-, en servicevoorwaarden

Art.1 : Toepassingsgebied

1.1 Alleen de onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen BIS en de cliënt die zich er onherroepelijk toe verbindt deze algemene voorwaarden na te leven vanaf het moment dat hij een bestelling plaatst. Zij vervangen en schrappen alle andere algemene of specifieke voorwaarden van de cliënt die bevestigt kennis te hebben genomen van alle elementen uit onderhavig contract en van diens draagwijdte en toepasbaarheid.

1.2 Elke inbreuk op onderhavige algemene voorwaarden zal automatisch en van rechtswege leiden tot de onmiddellijke opzegging van het verkoops-, of verhuurcontract en van het recht op gebruik, van eender welke aard, van het geheel of een deel van het materiaal van BIS dat in bezit zou zijn van de cliënt of van een derde die als tussenpersoon van de cliënt optreedt.

Art.2 : Offertes – Bestellingen – Wijzigingen

2.1 Onze offertes zijn niet contractueel. Elke verbintenis aangegaan door een van onze agenten of vertegenwoordigers zal slechts geldig zijn indien bekrachtigd door de zaakvoerder van onze vennootschap.

2.2 Elke bestelling zal slechts geldig zijn na ontvangst van een officiële bestelbon die behoorlijk ondertekend werd door de cliënt en na betaling van het voorschot dat voorzien werd in de verhuurwoorwaarden zoals uiteengezet in de offerte.

2.3 Elke wijziging aan dit contract of aan deze verkoopsovereenkomst dient, alvorens zij aanvaard wordt en van kracht is, opgenomen te zijn in een bijlage bij het basiscontract, behoorlijk ondertekend door de cliënt en aanvaard door BIS.

Art.3 : Eigendom van het verhuurde materiaal

3.1 Al het materiaal ter beschikking gesteld voor verhuur door BIS is en blijft eigendom van BIS en is niet vatbaar voor beslag.

3.2 De huurder verbindt zich ertoe de verhuurder onmiddellijk per aangetekend schrijven in te lichten in het geval dat een deel van of al het gehuurde materiaal : a) in beslag zou zijn genomen door een derde. De huurder verbindt zich er eveneens toe de beslagleggende partij te informeren dat het in beslag genomen materiaal eigendom is van de verhuurder. b) betrokken zou zijn bij een ongeval met lichamelijke of materiële schade of bij een burgerlijk strafrechtelijke rechtsvordering. c) opgeëist, uitgeleend, gestolen of beschadigd zou zijn om eender welke reden. Een eventuele rechtszaak en alle daaruit voortvloeiende kosten vallen ten laste van de verhuurder. De huurder zal echter alle documenten en details aan de verhuurder moeten verstrekken die deze laatste nodig zou achten.

Art.4 : Prijs

4.1 Alle prijzen vermeld in onze verkoops-, of verhuuroffertes zijn in euro uitgedrukt en exclusief btw.

4.2 Indien de betaling in een andere munt dan de euro wordt uitgevoerd, zal de cliënt de wisselkoerskosten dragen. Zo vallen ook de eventuele kosten verbonden aan de omzetting en/of aan het gebruik van Belgische of vreemde betaalmiddelen ten laste van de cliënt en zullen deze zo nodig doorgefactureerd worden.

4.3 Enkel de prijs vermeld op onze offertes of in onze contracten binden de vennootschap BIS. Tenzij anders vermeld, worden onze prijzen opgemaakt zonder kortingen of commissies.

Art.5 : Geldigheid

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, zijn onze offertes geldig gedurende 30 dagen.

Art.6 : Betaling

6.1 Behoudens schriftelijk en voorafgaand akkoord, zijn onze facturen netto betaalbaar bij ontvangst van de factuur.

6.2 Daarenboven behoudt de directie zich het recht voorschotten of een vervroegde betaling te vragen.

6.3 Indien specifieke betalingsvoorwaarden werden toegekend, zullen deze van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning vervallen door het louter niet nakomen van een vervaldag of een tussentijdse betaalbelofte en zal het integrale bedrag onmiddellijk verschuldigd zijn, te vermeerderen met de interesten en kosten hierna bepaald.

6.4 Bij afhaling van het materiaal op onze kantoren zullen de volledige huursom, het btw-bedrag en de waarborg contant betaald worden bij ontvangst van het materiaal.

Art.7 : Achterstallige betalingen

7.1 Indien de betaling niet binnen de afgesproken termijn wordt uitgevoerd, zal het bedrag vermeerderd worden met een strafbeding van 15% met een minimum van € 200 en achterstalligheidsinteresten ad 15% vanaf de factuurdatum, beide van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

7.2 In het geval dat, bij gedeeltelijke levering, niet wordt overgegaan tot de overeengekomen betaling, behoudt BIS zich het recht om de resterende gedeeltelijkje leveringen te schorsen of te annuleren, zonder afbreuk te doen aan haar recht op een schadevergoeding.

Art.8 : Voorschotten – Gespreide betaling

8.1 Indien het contract de betaling van een voorschot voorziet, heeft het niet betalen van dit bedrag binnen de afgesproken termijnen van rechtswege een opschortende werking ten gunste van BIS.

8.2 In het geval van een gespreide betaling zal elke achterstand op de voorziene vervaldata van het overeengekomen afbetalingsplan resulteren in de opschorting van iedere verplichting van BIS die bovendien het recht zal hebben een schadevergoeding te eisen voor het niet naleven van het contract.

8.3 Indien een voorschot niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt of de overeengekomen procedures voor gespreide betaling niet worden gevolgd, dienen de uitvoeringstermijnen en de uiterste data voor uitvoering ten minste en van rechtswege herzien worden. Elke prijsverhoging die in de tussentijd doorgevoerd wordt, zal toegepast worden.

Art.9 : Annulatie

9.1 Elke annulatie van een bestelling zal aanleiding geven tot een schadevergoeding die kan oplopen tot 100% van de voorziene reservering, rekening houdend met de omstandigheden. Bij een gehele of gedeeltelijke annulatie, betekend binnen de 3 kalenderdagen vóór de voorziene leveringsdatum, zal de totale som van de bestelling verschuldigd zijn met inbegrip van de kosten van geleverde diensten en de btw.

9.2 Bij een gehele of gedeeltelijke annulatie, betekend binnen de 8 kalenderdagen vóór de voorziene leveringsdatum, zal 50% van de totale som van de bestelling verschuldigd zijn met inbegrip van de eventuele kosten van geleverde diensten en de btw.

Art.10 : Afhaling en teruggave van materiaal op onze kantoren

10.1 Bij afhaling van materiaal op onze kantoren zal deze afhaling geschieden tegen inlevering van de officiële bestelbon voor de ondernemingen die in onze registers opgenomen zijn. Bij gebrek aan deze bestelbon zal de cliënt moeten overgaan tot de integrale betaling van het gehuurde materiaal overeenkomstig artikel 6.3 van onderhavige algemene verkoops- en verhuurvoorwaarden en een kopie van zijn identiteitskaart afgeven. BIS behoudt zich eveneens het recht om een kopie van het rijbewijs op te vragen.

10.2 De aanvaarding van het materiaal door de cliënt bevestigt de facto het bestaan en de aanvaarding van het verkoops-, of verhuurcontract, alsook van de algemene voorwaarden die hierop betrekking hebben. Deze aanvaarding sluit de verplichting namens de cliënt om alle apparaten te testen niet uit. Al het materiaal dat meegenomen wordt, zal beschouwd worden als zijnde in goed staat en in overeenstemming met de bestelling.

10.3 De staat waarin het materiaal zich bevindt, is in overeenstemming met het gebruik waarvoor het bestemd is en vrij van alle gebreken. Bij eventuele gebreken of slecht functioneren, dient de cliënt dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan BIS binnen de 24u na afhaling. Na het verstrijken van deze termijn zullen klachten in geen geval nog in overweging genomen worden.

10.4 Het materiaal dient door de cliënt teruggegeven te worden in de werkende staat waarin het zich bevond bij ontvangst. BIS beschikt over een termijn van 48u na teruggave om na te gaan of het materiaal goed functioneert.

10.5 Het reinigen van bevuild materiaal alsook eventuele noodzakelijke reparaties na teruggave, zal aan de cliënt gefactureerd worden binnen de 20 werkdagen na teruggave van het materieel en dient contant betaald te worden.

Art.11 : Waarborgsom

Bij iedere afhaling op onze kantoren in het kader van een verhuur, zal de cliënt gevraagd worden een waarborgsom voor een bedrag van minimum € 200 te betalen. Deze som zal aan de cliënt terugbetaald worden bij teruggave en na nazicht van het materiaal.

Art.12 : Transport

Zowel bij verhuur als bij verkoop wordt het materiaal steeds vervoerd op risico en ten laste van de cliënt.

Art.13 : Gebruik van het materiaal

Bij verhuur van materiaal zonder technische assistentie verklaart de cliënt perfect te weten hoe het materiaal te gebruiken en verbindt hij zich ertoe het materiaal te gebruiken als een goede huisvader. De cliënt is verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van het materiaal van de verhuurder tegenover derden vanaf het moment dat hij zich niet laat assisteren door een technieker van BIS. Zowel de cliënt als iedere gebruiker die voor diens rekening en onder diens verantwoordelijkheid handelt, verbindt zich ertoe geen enkele aanpassing, noch reparatie uit te voeren aan het verhuurde materiaal, zonder voorafgaand akkoord van BIS. Indien nodig, zal de cliënt de defecte onderdelen in bewaring nemen met het oog op een expertise. Het vervangen van een defect onderdeel kan in geen geval leiden tot een opzegging, noch dienen als voorwendsel voor een eis tot schadevergoeding of vermindering van de huurprijs.

Art.14 : Duur van de verhuur

De standaardduur van de verhuur wordt uitgedrukt in dagen en loopt van 9u tot 9u. De duur van de verhuur kan meerdere dagen beslaan en is voorzien van een gemeenschappelijk akkoord vóór de levering van het materiaal. De cliënt zal verantwoordelijk gehouden worden voor de schade die BIS en haar cliënteel geleden hebben omwille van een ongegronde vertraging bij teruggave van het materieel op de afgesproken tijdstippen. Elke laattijdige teruggave zal bijkomend gefactureerd worden.

Art.15 : Overdracht van eigendom bij verkoop

De overdracht van eigendom zal slechts van kracht zijn na de volledige betaling van het materiaal, zelfs in het geval dat het materiaal omgebouwd of geïnstalleerd zou zijn. Het is de cliënt ten strengste verboden het materiaal ondertussen te verkopen of in pand te geven aan derden. Alle risico’s die het materiaal zouden kunnen lopen worden echter gedragen door de koper vanaf het moment van levering, zelfs in geval van overmacht of bij toevallige gebeurtenis.

Art.16 : Leveringstermijnen

De leveringstermijnen vermeld in onze offertes zijn louter indicatief en gaan geen enkele verbintenis aan vanuit BIS. Een vertraging van levering kan ons in geen geval aansprakelijk stellen of aanleiding geven tot schadevergoedingen, boetes, gehele of gedeeltelijke annulaties van contracten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons uit. Bovendien wijzen wij iedere verantwoordelijkheid af in geval van vertraging van ons personeel met betrekking tot de levering van diensten.

Art.17 : Overmacht

Er is sprake van overmacht wanneer het onmogelijk is de verkoopovereenkomsten of bestellingen uit te voeren en de omstandigheden ons toelaten om deze eenvoudigweg te annuleren of op te zeggen voor het resterende gedeelte. Deze omstandigheden zijn: gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oorlog, iedere andere vorm van militaire operatie, bevoorradingsmoeilijkheden van de verkoper of zijn leveranciers en in het bijzonder gehele of gedeeltelijke stakingen, vertraging bij transport, etc.

Art.18 : Aansprakelijkheid en verzekering

18.1 De cliënt is aansprakelijk voor allerhande schade, verlies of diefstal van materiaal aan hem ter beschikking gesteld. De cliënt dient zich voor de nieuwwaarde ervan te verzekeren.

18.2 De cliënt zal eveneens alle nodige verzekeringen in het kader van de uitvoering van de dienstverlening door het personeel van BIS voor rekening van de cliënt op zich nemen.

18.3 Voor iedere dienstverlening uitgevoerd buiten de Europese Unie zal de cliënt ervoor zorgen dat hij een verzekering afsluit die het materiaal van BIS beschermt tegen elke vorm van beslaglegging of confiscatie van het materiaal, alsook tegen diefstal, verlies of vernieling, om welke reden dan ook.

18.4 Bij schade aan of diefstal van het materiaal zal het contract afgesloten met BIS niet geschorst worden en zal het in zijn geheel van kracht blijven in afwachting van reparatie of vervanging. De verzekeringsmaatschappijen zullen de voorziene schadevergoedingen rechtstreeks aan de verhuurder uitkeren.

18.5 De cliënt verbindt zich ertoe BIS op geen enkele manier aansprakelijk te stellen in geval van schade of ongevallen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde materiaal. Indien de verhuurder aansprakelijk wordt gesteld, zal dit zich in ieder geval beperken tot het bedrag van het materiaalverhuur en zal dit hoogstens leiden tot de terugbetaling van de verhuursom van het materiaal. Dit bedrag overschrijdend, zal de huurder afzien van elk beroep op de verhuurder.

18.6 Voor de gevallen waarin BIS belast is met het opnemen van audio of video van een evenement, wijst zij elke vorm van aansprakelijkheid af in geval van mislukking van de opnames, wat hier ook de reden van moge zijn. In het geval dat BIS bij mislukking van de opnames aansprakelijk zou worden gesteld, zal deze zich beperken tot het bedrag van de materiaalverhuur en zal dit hoogstens leiden tot de terugbetaling van de verhuursom van het materiaal. Dit bedrag overschrijdend, zal de huurder afzien van elk beroep op de verhuurder.

Art.19 : Beschikbaarheid

Verhuuroffertes van BIS worden steeds opgemaakt onder voorbehoud van beschikbaarheid. BIS kan zonder vooropzeg en zonder schadevergoeding van welke aard dan ook de referenties op haar offerte vervangen door gelijkaardige referenties. De cliënt ziet af van elk beroep ingevolge het niet beschikbaar zijn van besteld materiaal of in geval van vervanging in functie van de beschikbaarheid.

Art.20 : Auteursrechten

Auteursrechten vallen ten laste van de cliënt. Een cliënt die materiaal huurt met of zonder technische assistentie van het personeel van BIS wordt verondersteld te beschikken over de nodige rechten met betrekking tot het opnemen of het verspreiden. De cliënt vrijwaart BIS uitdrukkelijk voor elke vorm van verantwoordelijkheid met betrekking tot auteursrechten en verbindt hij zich ertoe elke eis tot schadevergoeding inzake auteursrechten, inclusief boetes en eventuele taksen, voor zijn rekening te nemen. De auteursrechten in het kader van de uitvoering van de dienstverlening door BIS die zouden kunnen opgeëist worden door SABAM of eender welke andere organisatie of particulier inzake auteursrechten, vallen ten laste van de cliënt.

Art.21 : Intellectuele eigendom

21.1 De projecten, studies, plannen en offertes die opgesteld werden op aanvraag van de cliënt blijven onverminderd eigendom van BIS en mogen in geen geval gebruikt, nagemaakt, verspreid of verkocht worden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van BIS.

21.2 Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, behoudt BIS eveneens het eigendomsrecht verbonden met de beelden en geluiden opgenomen door het personeel van BIS of haar onderaannemers, in het kader van de dienstverlening die door de cliënt besteld werd.

Art.22 : Algemeen

22.1 In het kader van verhuur of verkoop met levering, autoriseert en vergemakkelijkt de cliënt de toegang tot de plaats van levering en/of dienstverlening voor het personeel en de voertuigen van BIS.

22.2 Bij een bestelling met dienstverlening vallen de verplaatsings-, douane-, en parkeerkosten alsook de restaurant-, en verblijfskosten ten laste van de cliënt.

22.3 Iedere vorm van taksen en onkosten die verschuldigd zouden kunnen zijn bij het gebruik van het verhuurde materiaal worden gedragen door de cliënt.

22.4 Tenzij voorafgaandelijk anders vermeld, staat de cliënt BIS toe om foto’s en video’s te nemen tijdens de dienstverlening voor persoonlijke reclamedoeleinden en dit zonder financiële compensatie.

22.5 BIS wijst iedere verantwoordelijkheid af in geval van verlies of gehele of gedeeltelijke beschadiging van digitale dragers die ons werden toevertrouwd in het kader van vertoningen en presentaties.

22.6 In het kader van de verhuur van materiaal voor het simultaan vertalen met of zonder technische assistentie, vallen de levering en de ophaling van de individuele infraroodontvangers en hoofdtelefoons ten laste van de cliënt. Voor elke ontbrekende infraroodontvanger zal een bedrag van € 250 worden gefactureerd.

22.7 In het kader van de verhuur van een stemsysteem met of zonder technische assistentie, vallen de levering en de ophaling van de individuele stemkastjes ten laste van de cliënt. Voor elk ontbrekend stemkastje zal een bedrag van € 120 worden gefactureerd.

22.8 In het kader van de verhuur van een koffer van het type Tour Guide of Inforport van Sennheiser, zal een bedrag van € 450 worden gefactureerd per ontbrekende stethoscoop.

Art.23 : Betwistingen

Elke betwisting met betrekking tot de facturatie moet, op straffe van onontvankelijkheid, per aangetekend schrijven en met ontvangstbevestiging opgestuurd worden naar de verhuurder binnen een termijn van zeven dagen na uitreiking van de factuur.

Art.24 : Geschillen

Voor alle geschillen tussen de partijen zijn alleen het vredegerecht van Brussel, hetzij de rechtbank van eerste aanleg of van koophandel, beide in Brussel gelegen en in de Franse taal, indien mogelijk naar keuze van BIS, bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. De franse versie van deze tekst heeft voorang op de nederlandse en engelse vertaling.